គីមសិលាលក់អង្កគ្រប់ប្រភេទ

$0
 1130 viewed
ការពិពណ៌នា
គីមសិលាមានលក់អង្ករគ្រប់ប្រភេទបោះដំុនិងរាយហេីយផ្គត់ផ្គងសំរាប់អាហារដ្ឋាន​​ ភេាជនីយដ្ឋាន អង្កការ សណ្ឋាគា ហេីយមានសេវាកម្មដឹកដល់ទីកន្លែង​​ក្នុងតំលែសមរម្យ ប្រភេទអង្ករមាន​ ផ្កាម្លិស ផ្កាខ្ញី រំដូ​ នាងខុន នាងមិុញ ER ។​
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
???????
070 615526 / 093 866843
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, 070 615526 093 866843
See what other people are watching