ដំណឹងល្អសំរាប់និសិត្សដែលមានសមត្ថភាពចេះសរសេរគំរោងជំនួញ!

$0
 245 viewed
ការពិពណ៌នា
ដំណឹងល្អសំរាប់និសិត្សដែលមានសមត្ថភាពចេះសរសេរគំរោងជំនួញ!

យានដ្ឋាន លីណា មានបើកទទួលពាក្យប្រគួតសរសេរគំរោងជំនួញ សំរាប់និសិត្សឆ្នើម ឬ ការសេរសេរគំរោងបានល្អ ដែលអាចទទួលស្គាល់ដោយអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសបាន។

គំរោងនោះមានរាយលំអិតដូចខាងក្រោម:

1. យានដ្ឋាន សំរាប់ជួសជុលនិងថែទាំរថយន្ត នៅក្នុងខេត្តចំនួន៤
1.1. ខេត្ត សៀមរាប
1.2. ខេត្ត បាត់ដំបង
1.3. ខេត្ត សីហនុ
1.4. ខេត្ត កំពង់ចាម

គំរោងនិងរចនាបទផ្សេងៗត្រូវតែមានការរចនាប្លែកពីគេឬមានតែមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រង្វាន់ពិសេសមានដូចតទៅ:

លេខ ១: ទទួលបានប្រាក់ $500.00
លេខ ២: ទទួលបានប្រាក់ $350.00
លេខ ៣: ទទួលបានប្រាក់ $250.00

តាមបចេ្ចកទេស ការសរសេរគំរោងត្រូវឲ្យមានផ្នែកដូចខាងក្រោម:

1. Business Plan
2. Work Plan
3. Budget Plan
4. etc . . . and etc . . .

កាលបរិច្ចេទចាប់ផ្តើម: ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ . . .
កាលបរិច្ចេទឈប់ទទួលគំរោង: ថ្អៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016.

If you interest and/or require any further details, you may contact us directly on 071 5 14 30 14 | 016 91 61 51 or send e-mail to

សូមអរគុណ!
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Lyna Tan (Mrs)
012 554247 / 016 916151
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #132, Street 430, Sangkat Tumnop Teuk, Khan Chamcarmon, Phnom Penh
See what other people are watching