ត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំទនិញ (200$ +)

$0
 326 viewed
ការពិពណ៌នា
ត្រូវការបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងទំនិញ គ្រឿងសង្ហារឹម បញ្ចេញទំនិញ គ្រប់បុគ្គលិកតម្លើង និងបញ្ចូលទំនិញទៅតាមទីតាំង ...
-ភេទប្រុស (អាចស្នាក់នៅក្នុងឃ្លាំង)
ចេះភាសាអង់គ្លេស
មានភាពស្មោះត្រង់ ទទួលខុសត្រូវការងារខ្ពស់
អាប្រើប្រាស់ កំុព្យូទ័របាន
មានសមត្ថភាព អាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ក្រោមឳវាទ
សូមទាក់ទង 010 244 684/012244 684
Email:
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Linna
012 244684
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #112, St 273, Sangkat Tuol Sangkel, Khan Resey Keo
See what other people are watching