ឡកំដៅសាច់ក្រក

$500
192 viewed
ការពិពណ៌នា
ឡទំហំ50mm*70mm*1600mm ដោយប្រពន្ធ័អេឡិចត្រូនិច មានម៉ោងកំនត់ កំនត់ស៊ីតុណ្ហភាព ក្នុង ឡ ។ងាយស្រួលប្រើ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Lek chansour
093 749966
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, phnom penh
See what other people are watching