បញ្ចុះតំលៃពិសេស20%. 23$នៅសល់តែ18$ប៉ុណ្ណោះ.មិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ. សូមអរគុណ!

$18
288 viewed
ការពិពណ៌នា
បញ្ចុះតំលៃពិសេស20%. 23$នៅសល់តែ18$ប៉ុណ្ណោះ.មិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ. សូមអរគុណ! 012/086 77 11 61
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 10, 2016
អ្នកលក់
Sreng
012 771161 / 086 771161
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, PP
See what other people are watching