សេវាកម្មផ្នែកសំណង់

$0
 171 viewed
ការពិពណ៌នា
យើងមានសេវាកម្មដូចជា:
-ធ្វើផ្ទះនិងផ្ទះល្វែងខ្នាតតូច
-របង បន្ទប់ផ្ទះជួល
-រៀបនិងប្តូរការ៉ូផ្ទះ -ល-។

ទំនាក់ទំនងតាមរយះទូរសព្ទ
- 011 736 786
- 096 538 0055
- 097 750 5921
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 26, 2016
អ្នកលក់
Dara (Krem)
096 5380055 / 097 7505921 / 011 736786
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, ច្បារអំពៅ ជិតវត្តនិរោ៏ច
See what other people are watching