ជួសជុល

$0
 294 viewed
ការពិពណ៌នា
.មានជួសជុលទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទដូចជា iPhone, iPad, iPod, Samsung, LG, HTC, Motorola, Nokia, BlackBerry ជាដើម.
.មានជួសជុលកុំព្យូទ័រ Desktop, Laptop, iMac, MacBook, MacAir ទាំង Hardware និង Software
.iOS ជាពិសេស iPhone, iPad និង iPod មិនចាំបាច់ Jailbreaks ក៏បាន
Android OS
.ផ្នែកដោះកូដ និងទិញកូដ

មានដោះកូដទូស័ព្ទ iPhone, Samsung, Sony, HTC… ដែលផ្ញើពីក្រៅប្រទេស ឲ្យទៅជា Original អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ស៊ីម
មានទទួល ទិញកូដ ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ និងមានលក់ប្រអប់ដោះកូដគ្រប់ប្រភេទ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Apple Media
012 295222
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #601, Monivong Street, in front of Honda.
See what other people are watching