នាឡិកាមា៉ក GEIGER

$358
 145 viewed
ការពិពណ៌នា
នាឡិកាមា៉ក GEIGER ផលិតនៅប្រទេសស្វីស. តំលៃ 358$ ដឹកជពា្ជូនដល់ទីកន្លែង. សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 016 907722 / 095 907722
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
KMR fashion
016 907722 / 095 907722
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 016 907722 / 095 907722
See what other people are watching