ព្រីនខ្នាតធំ ថតចំលងនិងបោះពុម្ភ

$0.01
 886 viewed
ការពិពណ៌នា
-ព្រីនខ្នាតធំ-ប្លង់-ផែនទី-រូបថតធំ(A0-A1-A2-A3-A4)
A0=1$(សរខ្មៅ)

ព្រីនកៅស៊ូ តំលៃចាប់ពី1.5$/m2 ឡើងទៅ(ទៅតាមចំនួនច្រើនរឺតិច)
និងមានទទួលធ្វើស្លាកយីយោហោគ្រប់ប្រភេទ

-ធ្វើសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទ(កិបសៀវភៅ,ចោះកង,បិទកាវ)
-ខិត្តបណ្ណ
-វិក័យប័ត្រ
-ធ្វើកាតជ័ររឹង
-ធ្វើសញ្ញាប័ត្រ
-បោះពុម្ភគ្របប្រភេទ
-ធ្វើនាមបណ័្ណ
-​អុ៊តឡាមីណេត,​អ៊ុតរឹង​​
-ធ្វើសៀវភៅ
Photocopy / Print-A4 (black )
1 side = 30Riel/p
2 side= 40Riel/p
-កិបសៀវភៅ
១ក្បាល800រៀល
-បិទកាវសៀវភៅ
១ក្បាល3000រៀល

-ធ្វើវិក័យប័ត្រ
ក្រដាស់២ជាន់. អក្ស១​ពណ័ 1ក្បាល​ 0.7$ (50ក្បាលឡើង)
ក្រដាស់3ជាន់. អក្ស១​ពណ័ 1ក្បាល​ 0.9$ (50ក្បាលឡើង)
-បោះពុម្ភ
ធៀបកា.ធៀបបុណ្យ និងលិខិតអញ្ចើញកម្មវិធីផ្សេងៗ


Photocopy / Print color = 250r/page
Name card =3$/box (10box free 1 box)

Photocopy / Print-A3 (black)
1 side =100Riel/p
2 side =200Riel/p

More Info : 077 666 776, 012 988873, 087 778 999, 071 9988889
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Jul 06, 2016
អ្នកលក់
Seyha
077 666776 / 087 778999 / 071 9988889
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, No.17Eo, St213
See what other people are watching