ផ្ទះលក់ ឞន

$90,000
210 viewed
ការពិពណ៌នា
ផ្ទះលក់ទំហំ: ទទឹង: 4.5 m* បណ្តោយ 23 m. មានទីតាំងនៅ ខាងលិចវត្តទឹកថ្ថា, ខាងក្រោយមណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្ថា។
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 17, 2016
អ្នកលក់
Kremkuy
011 506667 / 010 506667 / 015 460960
ប្រភព url
ទីតាំង
See what other people are watching