រៀនគណិតវិទ្យា

$0
 794 viewed
ការពិពណ៌នា
មានបង្រៀនគណិតវិទ្យា​ ពីថ្នាក់ទី៧​ ដល់ ថ្នាក់ទី១២ ។​​ ជួបជាមួយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍រៀនមិនចេះរហូតក្លាយជាសិស្សពូកែ​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងជោគជ័យនេៅក្នុងការប្រលងប្រជែងនានា !​​ ចង់ជោគជ័យត្រូវរៀនជាមួយមនុស្សជោគជ័យ !
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Meng Andrew
086 555947
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching