ត្រូវការបុគ្គលិក ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ ៥នាក់

$0
 561 viewed
ការពិពណ៌នា
Dear everybody

Our company Green Planet KST Co.,Ltd need 5 staffs of Sales and Marketing.

For more information please go to : www.greenplanet-kst.com

or Call to 010555255/012555255/ 015555255 / 0236767649

Email :
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
Green Planet KST Co.,Ltd
012 555255
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, # 2, Street 2004, Sangkat Tektla, Khan Sensok, Phnompenh City
See what other people are watching