មានលក់ GPS Car Tracker និង GPS Motobycle Tracker

$259
 663 viewed
ការពិពណ៌នា
នៅហាងស៊ាងលីកុំព្យូទ័រ
មានលក់ GPS Car Tracker និង GPS Motobycle Tracker
ជាឧបករណ៏តាមដានរថយន្ត
=អាចដឹងពីទីតាំងរបស់យានយន្តយ៉ាងច្បាស់
=អាចស្តាប់សំលេងក្នុងរថយន្ត
=អាចកត់ត្រាការធ្វើចលនារបស់យានយន្តបាន3ខែ
=អាចពន្លត់ម៉ាសីុនយានយន្តពីចម្ងាយគ្រប់ទីកន្លែង
Car = Price : $85
Motobycle : $60
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
slc
087 310310 / 012 766187 / 087 220990
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #67,St 257.Touek laorkIII, Toul kok, PP, Cambodia
See what other people are watching