បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម ខ្មែរដល់ផ្ទះ

$0
 620 viewed
ការពិពណ៌នា
Teaching English, Vietnamese and Khmer languages
Có dạy tiếng Anh và tiếng Khơme cho người Việtnam.
មានបង្រៀនភាសាវៀតណាម ភាសាអងគ្លេស់ និងភាសាខ្មែរ
Tel: 089 76 46 88/96 63 28 299.
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ May 11, 2016
អ្នកលក់
nhean
089 764689 / 096 6328299
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching