ឡើងសេរីរថយន្ដ

$0
 459 viewed
ការពិពណ៌នា
ឡើងសេរីរថយន្ដ FOR 2014 LAND ROVER STARTECH SPORT BODY KIT
YEAR:2014 year-ON

STANDARD CONTAIN:
- B15038 FRONT BUMPER PP
- C15039 REAR BUMPER PP
- LR15040 GRILLE ABS
- LR15040 AIR-INLET GRILLES ABS
- LR15041 LED LIGHTS ABS +PC
- P15042 EXHAUST PIPE ALUMINUM


Tel: 098 663 666 / 015 204 161
email:
ABS Automotive
Address: #207, St. 598 Sangkat Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Sep 10, 2016
អ្នកលក់
sophalchheang
016 778803
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #207, St.598,Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
See what other people are watching