មានបង្រៀនសិស្សតាមផ្ទះ ចំណេះដឹងទូទៅ ថ្នាក់បឋមសិក្សា

$0
 394 viewed
ការពិពណ៌នា
មានបង្រៀនសិស្សតាមផ្ទះ ចំណេះដឹងទូទៅ ក្រៅម៉ោង ថ្នាក់បឋមសិក្សា
ចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី ៦
មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់នាងខ្ញុំ
លេខទូរស័ព្ទ: 093 21 60 46
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 24, 2016
អ្នកលក់
vicheda
093 216046
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching