ឧបករណ៏ការពាររន្ទះ ម៉ាក INGESCO អេស្ប៉ាញ

$0
 861 viewed
ការពិពណ៌នា
Dear Value customer

I would like to introduce all of you about the INGESCO lightning protection.

Please go to www.greenplanet-kst.com

For more information call to (+855)236767649 /(+855)12555255 / (+855)15696666

Email :
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 24, 2016
អ្នកលក់
Green Planet KST Co.,Ltd
012 555255
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #2 Duongngeap 3 Tektla Sensok Phnompenh
See what other people are watching