តម្លៃថ្មី គុណភាពល្អ ទៀតមកដល់ថ្មី ទិញដាច់ក៏បាន ជំពាក់ក៏បាន បង់រំលស់ក៏បាន ធានាទាំងគុណភាព និងតម្លៃ

$10
 10069 viewed
ការពិពណ៌នា
តម្លៃថ្មី គុណភាពល្អ ទៀតមកដល់ថ្មី
ទិញដាច់ក៏បាន ជំពាក់ក៏បាន បង់រំលស់ក៏បាន ធានាទាំងគុណភាព និងតម្លៃ

Note4: 1តម្លៃពិសេស ពីហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ រតន:១៦៨
iPhone 7 128gb 99.99%: 710$ original charger
iPhone 7+ 32gb 99.99%: 780$ original charger
iPhone 7+ 32gb 97%: 750$ original charger
iPhone 7+ 128gb 99.99%: 880$ Original charger

iPhone 7 32gb new: 680$
iPhone 7 128gb new: 780$
iPhone 7 256gb new: 870$
iPhone 7+ 32gb new: 845$
iPhone 7+ 128gb new: 945$

iPhone 5: 110$-135$
iPhone 5s: 150$ no scan
iPhone 5s: 165$-180$

iPhone 6: 230$ no scan
iPhone 6 16gb: 260$-295$
iPhone 6 64gb: 320$-350$
iPhone 6 128gb: 340$-370$

iPhone 6+ 16gb: 320-350$
iPhone 6+ 64gb: 360$-395$

iPhone 6s 16gb: 380$-425$
iPhone 6s 64gb: 450$
iPhone 6s Plus 16gb: 420$-470$

Note4: 175$-195$ USA
Note5: 300$-340$ USA
S6 edge 32gb: 280$-330$
S6 edge 64gb: 300$-350$
S6 edge 128gb: 320$-370$
S6 edge plus blue: 440$ new 100%
S6 edge plus gold: 450$ new 100%
S7 edge: 570$ new 100%

Sony ZR: 65$
G5: 280$-330$
Note3: 125$-145$
Sky: 80$-100$
Luna: 100$
A7 company: 185$
IPad mini2 full box: 250$ 99%


###ការបង់រំលស់មានពីរប្រភេទ###
@@@បង់រំលស់ជាមួយហាងខ្ញុំផ្ទាល់ ដាក់ភ្លាមបានភ្លាម ប៉ុន្តែត្រូវការ@@@
១: អត្តសញ្ញាណប័ត្រ
២: សៀវភៅគ្រួសារ
៣: កាតគ្រីម៉ូតូ ឡាន

@@@បង់រំលស់ជាមួួយក្រុមហ៊ុន@@@
១: អត្តសញ្ញាណប័ត្រ/passport
២: សៀវភៅគ្រួសារ
៣: លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
៤: ការប្រាក់ 1.78%

Contact: 092/069667669/093666366
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Jan 22, 2017
អ្នកលក់
Ratanak168
069 667669 / 093 666366 / 092 667669
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, From Mondial Stop, from Kous Doung street (#13D, St: 261, Sangkat Boung Salang, PP
See what other people are watching