ខ្ញុំមានដងសំរាប់ស្ទួចត្រីច្រេីនក្នុងតំលៃសមរម្យសំរាប់អ្នកប្រេី

$0
 150 viewed
ការពិពណ៌នា
សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា!

_ខ្ញុំមានដងស្រួចត្រីច្រេីនសំរាប់លក់ ព្រោ៖ខ្ញុំបានទិញមកពីស្រុកគេខ្ល៖នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្ល៖សំរាប់ទុកស្ទួចលេង តែលូវខ្ញុំមិនមានពេលវេលាសំរាប់ដេីរស្ទួចត្រី ដូច្នេ៖ហេីយខ្ញុំចង់លក់វិញក្នុងតំលៃសមរម្យសំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្ទួចត្រីកំសាន្ដលេង។

+បេីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដងស្ទួចត្រីអាចខលមកទំនាក់ទំនងតាមរយ៖លេខទូរសព្ទ័ 086 668669 !

_សូមអរគុណ!
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 25, 2016
អ្នកលក់
For sale
086 668669
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, Str 271,Phnom Penh .
See what other people are watching