បោះពុម្ព ថង់ (ស្វែងរកដៃគូចែកចាយបន្ត) / Plastic Bag

$0
 399 viewed
ការពិពណ៌នា
Dear all Customers,
I Supply many kinds as below:​ P
+ ស្គត់៦០មុខ ថង់ផ្លាស្ទីក និងបោះពុម្ពគ្រប់ប្រភេទ
+ Tapes Plastic Bags and Printing

E.
H/p: 011 66 82 99 / 068 303 250 / 077 53 61 58
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 24, 2016
អ្នកលក់
Hok
011 668299
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh
See what other people are watching