ម៉ូតូជប៉ុន​ ទេីបមកដល់ថ្មី​ មានគ្រប់សេរី

$0
 28403 viewed
ការពិពណ៌នា
ទេីបមកដល់ថ្មី​ ម៉ូតូ HONDA​​ CUB គ្រប់េសរ៊ី(កំលាំង50-90cc), HONDA MD គ្រប់េសរ៊ី(កំលាំង90-110cc), HONDA PREES CUB 50cc(2008-2010) ។ គុណភាព90%មកពីប្រទេសជប៉ុន និងមានក្រដាសពន្ធត្រឹមត្រូវ។ យើងខ្ញុំមានលក់ដុំ និងរាយក្នុងតំលៃសមរម្យ និង ធានាគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធ100% ។
ទំនាក់ទំនងលេខ: 077 234330, 098 388877..
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ Apr 17, 2016
អ្នកលក់
86MotorJapan
077 234330 / 098 388877
ប្រភព url
ទីតាំង
Phnom Penh, #86c/Street 432...TOUL TOM PONG2
See what other people are watching