ម៉ូតូ MSX ជប៉ុន សាំងកាពួរ ថ្មីមានលក់ដំុនិង រាយ តម្លៃ 840$ ធានា 1ឆ្នាំ

$840
 5316 viewed
Description
-ម៉ូតូ MSX ជប៉ុន សាំងកាពួរ
-តម្លៃ​840$
-មានលក់ដំុនិងរាយ
-មានគ្រឿងលេង
-ធានា1ឆ្នាំ
Last updated on Sep 10, 2016
Seller information
motor-seng
069 447632 / 012 541489
Source url
Location
Phnom Penh, រង្វង់មូលវត្តសំពៅមាស ផ្ទះលេខ 16 ផ្លូវ 143 ផ្លូវ ភ្លោះអុរឬស្សី (ហាង សុខ ងេង)
See what other people are watching