ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​តំលៃលក់​ទូរស័ព្ទ​នៅ ហាង​ លីនដា

$110
 2485 viewed
Description
1-iPhone 6 16GB silver/gray 95-99% 310$-360$(USA)
2-iPhone 6 16GB gold 95-99% 330$-370$(USA)
3-iPhone 6+ 16GB silver/gray 95-99% 399$-440$(USA)
4-iPhone 6+ 16GB gold 99% 430$-460$
5-iPhone 6+ 64GB 99% 520$(USA)
6-iPhone 6+ 128GB gold 99% 570$
7-iPhone 6S 64GB rose gold 99.99% 610$
8-iPhone 6S+ 16GB rose gold 99.99% 610$(USA)
9-iPhone 5C 16GB 99% 125$
10-iPhone 5 update iPhone SE 16GB rose gold 99% 145$
11-iPhone 5 16GB ស 99% 145$
12-iPhone 5 16GB ខ្មៅ 99% 140$
13-iPhone 5S 16GB មាស 99% 210$
14-iPhone 5S 64GB មាស 99% 255$
15-IPad mini 1(16g)(175$-210$)(99%)Sim&wifi
16-IPad mini 1(32g)(235$)(99%)(Sim&wifi)
17-IPad mini 1(64g)(250$)(99%)(Sim& wifi )
18-IPad mini 2(16g)(250$-275$) Sim&wifi
19-IPad mini 3(16g)(280$-320$)Sim&wifi
20-IPad mini 3 (64g)(365$)(99%) sim& wifi
21-IPad mini 3(128g)(390$)(99%) (sim & wifi)
22-IPad mini 4 (390$)ស/ខ្មៅSim&wifi(USA)
23-IPad Air 1 (16g)(250$-295$)(99%)Sim&wifi
24-IPad Air 1(64g)(365$)(99%)(Sim&wifi)
25-IPad Air 1 (128g)(380$)(99%)(Sim&wifi)
26-IPad Air 2(16g)(380-410)(99%)(Sim&wifi)
27-IPad Air 2 (16g)(485$)ខ្មៅNew(100%)(Sim & wifi )
***Promotion IPaid Samsung , LG and iPhone
1-S7 ($420 to $440) and S7 Edge ($520 to $540-570$(USA)
2-Samsung S6 (A $270, A-250, B $230)
Samsung S6 edge (A $350, A- 335, B $320)
3-Samsung Note 5 (A $380, A- $360, Clean $340)
4-Samsung Note Edge ($240 to $220)
5-Samsung Note 4 (A $200, A- $190, B $175)
5-Samsung Note 3 (A $145, A- $135, Clean $120)
6-LG G4 (A $180, A- $170, B $150) and LG
-Samsung Galaxy Note 3 (155$)(99%)
-Samsung Galaxy A 3=135$
-Samsung Galaxy S4 (110$)(99.9%)
-Samsung Galaxy S5 (145$)(USA)(99%)
-Galaxy S6 edge+ 99% 390$
-LG G4 USA 99% 195$
Galaxy S6 edge+ 32GB gold ក្រុមហ៊ុន ថ្មី ១០០% 510$ (warranty 1 month)
_ដុំសាក ១ឈុត, មិនជាប់កូដ, មិនជាប់ iCloud

+++ឯកសារបង់រំលោះ សំរាប់អ្នកធេ្វីការនៅភ្នំេពញ
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចំលង 1 សន្លឹក នៅភ្នំពេញ
រឺ បញ្ចាក់ ទីលំនៅភ្នំពេញ 1 សន្លឹក�2. សៀវភៅគ្រួសារថតចំលង 1សន្លឹក�3. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ(ចាប់ពីរ 150$ឡេីង)
កាប្រាក់ 1.60$បង់រំលស់រយៈពេចាប់ពី6ខែរហូតដល់12ខែ។
Last updated on Sep 21, 2016
Seller information
Linda Computer
070 848800 / 011 848800
Source url
Location
Phnom Penh, #‎16Eo‬, St.299(ក្រោយផ្សារទួលគក)
See what other people are watching